Policy

Policy

Kvalitetspolicy för Skalarit AB

Skalarit AB levererar mjukvaror samt IT-tjänster till kunder inom varierande verksamhetsområden.
Vi sätter alltid stor vikt korrekta och pålitliga leveranser till våra kunder, då dessa ofta är av stor betydelse för kunder och allmänheten. Vi strävar efter långsiktiga relationer med våra kunder där vår flexibilitet säkerställer att våra leveranser är anpassade efter kundens behov.
Kvalitetsarbetet genomsyrar verksamheten med täta uppföljningar av leveranser och kundnöjdhet.
För att uppnå detta:

  • ser vi till att personalen har rätt kompetens.
  • ser vi till att personalen alltid har möjlighet till kompetensutveckling
  • omfattas personalen av kollektivavtal
  • säkerställer vi att vi har resurser att leverera enligt plan
  • är vi lyhörda för kundens önskemål och krav
  • arbetar vi med både kortsiktiga och långsiktiga kvalitetsmål för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten
  • följer vi gällande lagstiftning och regler från branschorganisationer och myndigheter
  • tillämpar vi ett ledningssystem för både kvalitet och informationssäkerhet enligt standardena ISO 9001 och ISO 27001

Göteborg, 2020-12-18
Olle Skalare, VD

Policy för informations- och infrastruktursäkerhet

Information är en strategisk resurs för Skalarit AB (Skalarit).
Skalarit använder IT för att stödja, utveckla och effektivisera verksamheten.
Alla inom organisationen har ett ansvar att beakta efterlevnad av företagets policy och informationssäkerhetsarbete och att skydda organisationens informationstillgångar mot olika typer av hot; interna eller externa, avsiktliga eller oavsiktliga.
Skalarit förbinder sig att följa tillämpliga krav inom informationssäkerhet och att arbeta mot ständig förbättring.
Denna policy med tillhörande riktlinjer och instruktioner skall revideras då förhållanden som påverkar grunden för informations- och infrastruktursäkerhetsarbetet inom Skalarit förändras.
Verksamhetsansvarig skall följa upp säkerhetsarbetet inom den egna verksamheten. Internkontroll skall utföras på eget initiativ med regelbundna intervall.

Göteborg, 2021-03-26
Olle Skalare, VD

Integritetspolicy

Skalarit-Integritetspolicy.pdf